UNESCO YARATICI AĞLAR LİSTESİNDE YER ALAN TÜRK GASTRONOMİ ŞEHİRLERİNİN WEB SİTELERİNDE KİMLİK VE ESTETİK


Özet Görüntüleme: 205 / PDF İndirme: 98

Yazarlar

  • Derya BAYSAL Ardahan University
  • Semra ÇELİK

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7566384%20%20

Özet

Gastronomi ülkelerin yöresel değerlerinin yaşatılması ve ekonomik kalkınmasında önemli bir işleve sahiptir. Turizm hareketliliğinde ya da turizm tercihlerinin belirlenmesinde de rol oynadığı bilinmektedir. Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Programı farklı kültür ve tarihe sahip şehirleri tasarım, müzik, zanaat ve halk sanatları, edebiyat konularının yanı sıra gastronomi alanlarında yaratıcı ağlar listesi oluşturmaktadır.

Bu çalışmada; Unesco Yaratıcı Şehirler Ağında yer alan ülkemiz gastronomi şehirlerinin web sayfaları görsellerinin estetik yönü ile incelenmesi ve gastronomi kimliklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada Unesco yaratıcı şehirler ağında yer alan gastronomi şehirleri, gastronomi tarihi, gastronomi kimliği, algısal bilgiler ve web tasarım başlıklarına değinilmiştir. Çalışmada; veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmış Unesco Türkiye Milli Komisyonu sayfasında yer alan görseller incelenmiştir.

Bu çerçevede Gaziantep, Hatay ve Afyon illerinin gastronomik kimlik aktarımında Unesco web sayfasını aktif bir tasarımla ve görsel anlamda başarılı kullandıkları bulgulanmıştır. Unesco Yaratıcı Ağlar listesine giren diğer beş şehir; Adana, Diyarbakır, Balıkesir, Kayseri ve Konya’nın web sayfası tasarımını kimlik oluşturma noktasında estetik ve etkin kullanmadığı dolayısı ile Türk gastronomi şehirlerinin ortamı aynı oranda başarılı kullanmadığı gözlemlenmiştir

Referanslar

Şahin, E., Ünlüönen, K. (2021). Adana’nın

Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi

Teması Kapsamında Değerlendirilmesi,

Journal of Tourism and Gastronomy Studies,

(2), 1204-1231.

Öztürk, B., Güven, S. (2020). Gastronomi ve

Yiyecek Tarihi içinde Gastronomi ile ilgili

Genel Kavramlar, ed: Atilla Akbaba ve

Neslihan Çetinkaya, detay yayıncılık,

Ankara.

Wrangham, R. W. (2009). Catching Fire:

How Cooking Made Us Human. London ,

England: Profile Books Ltd.

Özşeker, Bağıran, D. (2016). gastronomi ve

turizm (Kavramlar- uygulamalaruluslararası

mutfaklar-reçeteler) içinde

gastronomi kavramı: tanımı ve gelişimi, 524,

Detay

Yayıncılık,

Ankara

https://www.tdk.gov.tr/ erişim 20.11.2022

Moira, P., Mylonopoulos, D., Kontoudaki,

A. (2015). Gastronomy as a form of cultural tourism: A Greek typology, Fakultet za sport

i turizam, Novi Sad, TIMS Acta 9, 135-148.

UNESCO (2022)

https://www.unesco.org.tr/Pages/88/129/U

NESCO-Yaratıcı-Şehirler-Ağı Erişim:

11.2022

https://www.gaziantep.bel.tr/tr/haberler/gazi

antepin-cografi-isaretli-urunleri-calistayile-dunyayatanitilacak#:~:text=%E2%80%9CAntep%2

F%C

https://www.yucita.org/page_17_Tescil-

Almis-Urunler, erişim:27.11.2022

Ballı, E. (2016). Gastronomi Turizmi

Açısından Adana Sokak Lezzetleri. Journal

of Tourism and Gastronomy Studies, 4

(Special issue 1), 3-17

Oğan, Y., Pulluk, E. (2020). Balıkesir İli

Gastronomi Potansiyelinin

Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir

İnceleme, The Conference on “Managing

Tourism Across Continents – Tourism for a

Better World”. MTCON , 1453-1469, detay

yayıncılık, Ankara.

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-

isaretler/liste?il=10 erişim: 21.11.2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022

Çalışkan, O. (2013). Destinasyon

Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu

Bakımından Gastronomik Kimlik, Journal

of Tourism and Gastronomy Studies 1/2 ,

-51.

Bulut, S. H. (2019). Ulusal Gastronomi

kiMliĞiNiN GeliŞtiRiLmesi ve TuriStiK

Tanıtımında Karşılaşılan Sorunlar, İnönü

University Journal of Culture and Art

Cilt/Vol. 5 Sayı/No. 1, 60-65.

Harrington R. J. (2005). “Defining

Gastronomic Identity: The Impact of Environment and Culture on Prevailing

Components, Texture and Flavours in Wine

and Food”, Journal of Culinary Science and

Technology, Vol. 4(2/3), 129-152

Harrington, R.J. (2005b). Part I: The

culinary innovation process, a barrier to

imitation.

Journal of Foodservice Business Research, 7(3),

-57.

Başat, h., Sandıkçı, M., Çelik, S. (2017).

Gastronomik Kimlik Oluşturmada Yöresel

Ürünlerin Rolü: Ürünlerin Satış ve

Pazarlanmasına Yönelik Bir Örnek Olay

İncelemesi, Journal of Tourism and

Gastronomy Studies 5/Special issue2, 64-76.

Nebioğlu, o. (2017). Gastronomik Kimlik

ve Gastronomik Turizm Ürünlerinin

Sınıflandırılması Üzerine Nitel Bir

Araştırma: Alanya Örneği, Journal of

Tourism and Gastronomy Studies 5/2 , 3960.

Fox, R.(2007). Reinventing the

gastronomic identity of Croatian tourist

destinations, Hospitality Management 26,

–559

Karakulak, Ç. (2016). Coğrafi İşaretleme

Yoluyla Gastronomik Kimlik Oluşturma Ve

Gastronomik Kimliğin Destinasyon

Pazarlamasındaki Rolü: Trakya Örneği.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla

Berger, John. (1986) Görme Biçimleri,

Metis Yayınları, İstanbul

Atiker, Barış.(2020) Etkileşim

Tasarımında Yeni Paradigmalar, Temel

Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası

Okumak III, Ed: Doç. Dr. Behiç Alp

Aytekin, Nobel Akademik Yayıncılık,

Ankara

Barrett, Terry (2019) Neden Bu Sanat?

Çağdaş Sanatta Estetik ve Eleştiri,

Hayalperest Yayınevi, İstanbul

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

BAYSAL, D., & ÇELİK, S. (2022). UNESCO YARATICI AĞLAR LİSTESİNDE YER ALAN TÜRK GASTRONOMİ ŞEHİRLERİNİN WEB SİTELERİNDE KİMLİK VE ESTETİK. International Journal of Art, Fashion, Music and Design, 1(2), 29–37. https://doi.org/10.5281/zenodo.7566384